Головна Аналітика та судова практика Аналітика Зміни в законі "Про акціонерні товариства"
Зміни в законі "Про акціонерні товариства"

Законом від 3.02.2011 внесені істотні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі  Закон про АТ). Зміни набувають чинності з дня публікації, крім абзаців    другого,    п'ятого - тринадцятого,   п'ятнадцятого і шістнадцятого пункту 3 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
Закон опубліковано у газеті «Голос України» 2.03.2011.
 
У пояснювальній записці до проекту змін зазначається, що проект розроблено з метою спрощення та підвищення ефективності корпоративного управління акціонерними товариствами, максимальне відображення балансу інтересів держави, акціонерних товариств, різних груп інвесторів (як дрібних, так і великих) стосовно основних засад організації взаємодії між ними.Основним завданням законопроекту є побудова ефективного механізму запобігання конфліктним ситуаціям у діяльності акціонерних товариств, створення цілісної стабільної системи корпоративного управління, надійний захист прав та законних інтересів акціонерів, що зумовлювало б ефективність виробничої діяльності, а також створення максимальних законодавчих перепон від можливих рейдерських атак.
Розглянемо окремі найбільш істотні новації Закону про АТ.
Деякі зміни носять суто редакційний характер, по суті  редакторська правка. Інші істотно змінюють окремі положення Закону про АТ.
Скорочено перелік офіційних друкованих видань, де має розміщуватись певна, передбачена законом, важлива інформація про діяльність АТ( п.13 ст.2).
Було - одне з офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Стало - залишили  офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Змінено спосіб повідомлення акціонерів (надання інформації передбаченої законом та статутом) - п.14 ст.2.
Було -  лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. Стало письмова форма у  спосіб,  визначений статутом товариства. 

Нова редакція п.2 ст.7 є спробою вирішення окремих проблем, пов’язаних з реалізацією переважного права як акціонерів приватного АТ, так і самого приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами.
У старій редакції п.2 ст.7 переважне право акціонерів, самого АТ стосувалося лише такої форми відчуження, як продаж (якщо таке переважне право передбачено статутом АТ). Йшлося про вимогу закону за якою акціонер приватного АТ, який продавав свої акції, повинен був спочатку запропонувати їх іншим акціонерам.
Зазначене переважне право акціонерів приватного АТ не поширювалося на випадки переходу права власності на акції цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
Такі обмеження легко обходились,  договір купівлі-продажу замінювали, наприклад, на дарування. Тим більше, що відповідно до ст.720 ЦКУ допускається укладення договору дарування і між юридичними особами. 
Нова редакція п.2 ст.7 покликана цю проблему врегулювати.
Тепер порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного АТ, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства.
Судячи з усього йдеться про можливість певним чином обмежити у статуті АТ право акціонера на дарування своїх акцій. Втім, можна спрогнозувати проблеми з подібним тлумаченням цієї норми. Договір дарування, по своїй суті, передбачає між сторонами певні особливі стосунки і реалізація у таких умовах переважного права інших акціонерів виглядає дещо абсурдним. Якщо ж взагалі йдеться про можливу заборону у статуті дарування акцій, як такого, то це може бути витлумачено, як безпідставне обмеження прав власника.
 
Особливості обігу акцій
Стара редакція ст.24 передбачала для публічних АТ зобов'язання проходити складну процедуру лістингу та входити до біржового реєстру принаймні на одній фондовій біржі.
Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного АТ, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, мало здійснюватись лише на цій фондовій біржі.
Натомість з нової редакції виключено посилання на лістинг. Тепер публічне АТ зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
Дещо змінено порядок прийняття внутрішніх документів АТ.
Попередня редакція ст.33 відносила до виключної компетенції загальних зборів, зокрема, затвердження й інших внутрішніх документів товариства (тобто не тільки тих, що вказані у переліку ст.33), якщо інше не передбачене статутом товариства.
Таким чином, виходило, що усі внутрішні документи АТ мають затверджуватись виключно загальними зборами, якщо інше не було передбачене статутом. 
Натомість, тепер відповідно до нової редакції, виключна компетенція загальних зборів включає затвердження інших  внутрішніх  документів  АТ, якщо це передбачено статутом АТ.
 
Впорядковані окремі питання проведення загальних зборів
1.   До ст.34 включено нову вимогу до складання переліку акціонерів з правом участі у загальних зборах.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2.   За попередньою редакцією ст.34 зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори.
Згідно з новою редакцією заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.
 
Право акціонера на ознайомлення з документами АТ
Дещо змінено і доповнено положення ст.78 за яким будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
Відповідно до нової редакції - будь-який акціонер,  за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів,  має право на ознайомлення з документами,  передбаченими  частиною  першою   цієї   статті,   у приміщенні  товариства  за  його  місцезнаходженням у робочий час.
Новелою є правило за яким виконавчий   орган   товариства   має   право   обмежувати   строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати  отримання товариством  повідомлення  про  намір  ознайомитися  з документами.
 
ЗМІНИ ПРИКІНЦЕВИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ
 1.   Попередня редакція п.1 Прикінцевих положень передбачала, що цей  Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування,  крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону.
Йдеться про норму за якою акції АТ існують виключно в бездокументарній формі.
У новій редакції термін два роки змінено на тридцять місяців.
2.   Додано нове положення наступного змісту.
Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:
1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність з вимогами цього Закону.
Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність з вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.
Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини Закону не є виконанням вимог Закону.
Приведення діяльності у відповідність з нормами цього Закону статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, в тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.
3. Новий Закон визначив, що приведенням діяльності  акціонерних товариств у відповідність із вимогами цього Закону в частині  забезпечення  існування  акцій виключно   у   бездокументарній  формі  є  здійснення  таких  дій:
наглядова рада акціонерного товариства  в  порядку,  встановленому
Державною   комісією   з   цінних   паперів  та  фондового  ринку, зобов'язана  прийняти  рішення  про  переведення  випуску   цінних паперів  з  документарної  форми у бездокументарну (далі - рішення про дематеріалізацію) та забезпечити вчинення нижчезазначених  дій у такій послідовності. Далі розписано процедуру переведення  випуску   цінних паперів  з  документарної  форми у бездокументарну. 
Новий Закон містить й інші зміни, що можуть бути предметом окремих публікацій.
 
Сергій Теньков
Доктор філософії у галузі права