Головна Для фізичних осіб Європейський суд з прав людини
Європейський суд з прав людини
Спираючись на положення Загальної декларації прав людини Рада Європи розробила Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод (далі Конвенція). Конвенція була відкрита для підписання 4 листопада 1950 р. і вступила в силу 3 вересня 1953 р. На сьогодні Конвенцію ратифікували  40 країн - членів Ради Європи. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язались дотримуватись прав людини та основоположних свобод. Конвенція не тільки проголосила громадянські і політичні права і свободи, а й створила особливий механізм забезпечення дотримання зобов’язань, прийнятих на себе державами-учасницями Конвенції. Ці права викладені у самій Конвенції та у Протоколах до неї, згода на обов’язковість яких надана державами-учасницями. Спочатку контроль за дотриманням зобов’язань був покладений на три органи: Європейську Комісію з прав людини, Європейський Суд з прав людини (створений в 1959 р.)  і Комітет міністрів Ради Європи, який складався із міністрів закордонних справ держав-учасниць чи їх представників. З набранням чинності 1 листопада 1998 року Протоколу № 11 (прийнятим 11 травня 1994 року), два з цих органів були замінені єдиним, постійно діючим Європейським Судом з прав людини (далі Суд). Суд є наднаціональною судовою установою створеною для забезпечення дотримання сторонами Договору їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї.  Юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 32-35, 47. Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права. Суд розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами конвенції. Сторонами по справі виступають заінтересована  держава або заінтересовані держави, а також окремі особи, які подали скарги на підставі протоколу. Суд може брати справу до розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конвенції Високі Договірні Сторони зобов'язалися виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є Сторонами.

Україна стала членом Ради Європи 31 жовтня 1995 р., а 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію. Згідно ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до ч. 4 ст. 55 Конституції України кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Суду є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції.

Таким чином кожний, хто вважає, що його право порушено, може звернутися за його захистом до Європейського суду з прав людини.


Адвокатська компанія «Юстем»
надає наступну юридичну допомогу при звернені заінтересованих осіб до Європейського суду з прав людини за захистом своїх прав:
-консультації з питань діяльності Європейського суду з прав людини;
-консультації з питань оформлення заяви про порушення Конвенції про права людини та основоположні свободи та її  подання до Суду;
-підготовка заяви про порушення Конвенції про права людини та основоположні свободи до Європейського суду з прав  людини та її подання;
-представництво інтересів заявника в Європейському суді з прав людини;
-іншу необхідну при цьому допомогу.